Preloader image

Kävellen Museoihin

Monaliiku/Kävellen Museoihin

 

Monaliiku on Koneen Säätiö – Kone Foundation uusi #rohkeatekijä! Koneen säätiö rahoittaa ‘Kävellen museoihin’ – hankkeen, jonka päämääränä on maahanmuuttajanaisten fyysinen aktiivisuuden lisääminen, Suomen kulttuurin ja historian tietämyksen lisääminen, kuuluvuuden tunteen edistäminen paikallisessa yhteisössä ja heidän kotikaupungissaan sekä integraatio. Kiitos Koneen Säätiö!

Kävellen museoihin on hanke, jossa kehotetaan fyysisiä aktiviteettejä tässä tapauksessa kävelyä, ja kulttuurikäyttöä eli vierailuja museoilla ja tärkeillä kulttuurialueilla kaupungilla. Näin voidaan lisätä maahanmuuttajataustaisten naisten fyysistä aktiivisuutta ja heidän osallisuuden tunnettaan yhteisössä, jossa he elävät, ja siten tukemalla heidän voimaantumistaan. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajanaisten osallistuminen urheiluun on paljon alhaisempi kuin maahanmuuttajamiesten. Päätavoitteena on parantaa ja ylläpitää osallistujien terveyttä, mutta myös kannustaa heitä integroitumaan, olemaan aktiivisia paikallisen yhteisön jäseniä. Järjestämme neljä eri ryhmää tämän vuoden aikana. Ryhmien ajankohdat ovat seuraavat:

KEVÄT

  • Huhtikuu
  • Toukokuu

SYKSY

  • Elokuu
  • Syyskuu

 

OSALLISTUMINEN VAATII ILMOITTAUTUMISEN!
 

Paikkoja ryhmiin on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan mukaan!

Monaliiku is Kone Foundation’s new #braveauthor! The Kone Foundation finances the ‘Walk to Museums’ project, which aims to increase the physical activity of immigrant women, increase the knowledge of Finnish culture and history, promote the sense of belonging in the local community and their hometown, and integration. Thank you Kone Foundation!

Walk to the Museums is a project combining physical exercises, in this case walking, and cultural attendance, visiting museums and important cultural areas in the city, in order to increase the physical activity of women with migrant background and to enhance their sense of belonging to the community they live in, thus supporting their empowerment. Many researches have shown that the level of participation in sports of migrant women is much lower than that of migrant men. Our main goal is to improve and sustain the health of the participants, but also to encourage them to integrate, to be active members of the local community. We organize four different groups this year. The dates for the groups are as follows:

SPRING

  • April
  • May

AUTUMN

  • August
  • September

 

PARTICIPATION REQUIRES REGISTRATION!

There are limited places for groups, so please register!


Hankkeen yhteystiedot/Contact details for the project

Eija El-Sousi

Hankekoordinaattori

+358 44 289 5500

 

Lisätietoja Koneen Säätiön rahoittamista rohkeista tekijöistä: https://koneensaatio.fi/…/vuosittainen-apurahahaku-tieteen…/